KJV Kreyòl

Creole translation

of the Original King James Version

 

Why are American churches involved in Haiti and the missions they support  interested much more in providing the bread that perishes rather than the bread of eternal life?

Why do they not ensure their target (the Haitian people) have access to an accurate version of the Bible?

The KJV Creole is not a word for word translation; first, our work ensures that the essence of the letter is not altered, while keeping the meaning of the source text; and finally, it uses the most natural form in the Creole language.

The goal, of course, is to produce at last a Creole translation that is all together accurate, and clear.

Does it matter scripturally and doctrinally that Jesus be called the Son of God, or would it be okay for Him to be given the title of Child of God?

ALL Creole translations say that Jesus is the Child of God: Pitit Bondye... basically blaspheming the Lord, and denying his eternal Sonship!

The KVJ Kreyòl is the only translation to rightfully acknowledge the Lord Jesus as Son of God: Pitit Gason Bondye.

No addition!

No subtraction!

No interpretation!

 

Compare these few passages in the book of Matthew:

 

KJV

KJV Kreyòl

Bib La

Matthew

Chapter 1:25

And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

e, li pa t kouche avè l jiskaske li te akouche premye pitit gason li a; e misye te rele non li JEZI.

Men, Jozèf pa t’ kouche ak Mari, jouk lè li te fin akouche yon ti gason. Jozèf te rele pitit la Jezi.

Chapter 5:44

But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

Men, Mwen di nou, renmen lènmi nou, beni moun ki modi nou, fè byen pou moun ki rayi nou, e, lapriyè pou sila yo ki trete nou mal, e ki pèsekite nou,

Men mwen menm, men sa m’ap di nou: renmen tout lènmi nou yo, lapriyè pou moun k’ap pèsekite nou.

Chapter 6:13

And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Pa kondwi nou anba tantasyon, men delivre nou anba sa ki mal; paske se pou Ou wayòm nan, e pouvwa a, ak laglwa a ye, pou toutan. Amèn.

Pa kite nou nan pozisyon pou n’ tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan. Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amèn

Chapter 8:29

And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Epi twouve, yo rele byen fò, yo di: Kisa nou genyen pou nou wè avèk Ou, Jezi, Ou menm Pitit Gason Bondye a. Èske W vin la a pou toumante nou anvan lè a?

Yo tou de pran rele ansanm: Ey, Pitit Bondye a. Kisa nou gen avè ou? Eske ou vin isit la pou fè n’ soufri anvan lè nou?

Chapter 9:13

But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.

Men, nou menm, ale aprann sa sa vle di: Se mizerikòd Mwen vle, e nonpa sakrifis; paske Mwen pa vini pou M rele moun ki jis yo, men pechè yo, pou repantans.

Ale non, chache konprann sans pawòl sa yo ki nan Liv la: Mwen vle pou nou gen kè sansib. Mwen pa bezwen bèt n’ap ofri pou touye pou mwen yo. Paske, mwen pa vin rele moun k’ap mache dwat devan Bondye, men moun k’ap fè sa ki mal yo.

Chapter 15:8

This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

Pèp sa a vanse sou Mwen ak pawòl, yo onore M ak po bouch yo, men kè yo byen lwen Mwen.

Se nan bouch pèp sa a respekte mwen. Men, kè yo byen lwen mwen.

Chapter 16:3

And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

Epi, nan maten: ap fè move tan jodi a, paske syèl la wouj, epi l kouvri. Ah, bann ipokrit; atò, nou ka fè diferans nan bagay k ap pase nan syèl la, epi, pou siy tan sa a menm, nou pa kapab?

Nou konn ki sans pou nou bay bagay k’ap pase nan syèl la. Poukisa, atò, nou pa konn ki sans pou nou bay bagay k’ap pase sou latè koulye a?

Chapter 19:9

And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.

E, Mwen di nou sa, nenpòt moun ki divòse ak madanm li, eksepte pou fònikasyon, epi k al marye ak yon lòt; li komèt adiltè, e nenpòt moun ki ta marye ak dam divòse a, komèt adiltè.

Mwen menm, men sa m’ap di nou: Lè yon nonm kite ak madanm li pou l’ al marye ak yon lòt, li fè adiltè, esepte si se pou lenkondite li ta kite ake madanm lan.

Chapter 19:17

And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

E, Li di li, Poukisa w rele Mwen bon? Pa gen pèsonn ki bon, men yon sèl; sa vle di, Bondye; men, si w vle antre nan lavi a, obsève kòmandman yo.

Jezi reponn li: Poukisa w’ap poze m’ keksyon sou sa ki bon? Se yon sèl ki bon. Si ou vle antre nan lavi a, se pou ou fè sa kòmandman yo mande. Nonm lan mande li: Kilès kòmandman sa yo?

Chapter 20:7

They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.

Yo di li: Paske pèsonn pa anplwaye nou. Li di yo: nou menm tou, ale nan jaden rezen an; e, nenpòt sa ki jis, nou va resevwa.

Yo reponn li: Se paske pesonn pa ban nou travay. Mèt la di yo: Enben, nou menm tou, nou mèt al travay nan jaden rezen m’ lan.

Chapter 20:16

So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.

Konsa, dènye yo va premye, e, premye yo, dènye; paske anpil ap jwenn apèl, men se detwa k ap chwazi.

Apre sa, Jezi di yo ankò: Se konsa moun ki dèyè yo va pran devan, moun ki devan yo va rete dèyè nèt.

Chapter 20:22

But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

Men Jezi reponn e di, Nou pa konnen sa n ap mande a. Èske n ap kapab bwè nan gode ke Mwen pral bwè a, epi pou nou batize ak batèm ke M ap batize avè l la? Yo di Li: Nou kapab!

Jezi reponn li? Nou pa konnen sa n’ap mande la a. Eske nou kapab bwè nan menm gode doulè mwen gen pou m’ bwè a? Yo di li: Nou kapab.

Chapter 25:13

Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

Alò, veye; paske nou pa konnen ni ki jou, ni ki lè Pitit Gason Lòm nan ap vini.

Apre sa, Jezi di yo: Se poutèt sa, pa kite dòmi pran nou, paske, nou pa konnen ni ki jou, ni ki lè sa va rive.

Chapter 27:35

And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.

Epi, yo krisifye Li, e, yo separe rad Li yo nan jwèt zo; dekwa pou sa te ka akonpli pawòl pwofèt la: Yo pataje rad Mwen yo antre yo, epi yo jwe jwèt zo pou rad Mwen an.

Apre yo fin kloure l’ sou kwa a, yo tire osò pou separe rad li yo.

Chapter 28:9

And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.

Epi, pandan ke yo prale pou di disip Li yo sa, twouve Jezi rankontre ak yo, Li di: Mwen salye nou! Epi, yo vini, e, yo kenbe L nan pye, e, yo adore L.

Yo rete konsa, yo wè Jezi parèt devan yo, li di yo: Bonjou, medam. Yo pwoche bò kote l’, yo kenbe pye l’, yo adore li.

 

Donations can be given by clicking the Donate button below – Checks or money orders can be sent to OSS Ministry Inc. P.O. Box 246325 - Hollywood, FL 33024 –

For further information, please contact us via email at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or by phone at 850-502-2247 (Skype) - 509-4847-0363 / or 509-3206-5075 in Haiti.

We count on your involvement in Haiti Repentance, and look forward to hearing from you. We pray that you persevere in the faith in these last days, continuing to glorify the name of the Lord.

If you do not know Christ, "Repent and Believe"...  click here.

If you or your church plan to visit Haiti as missionaries, please click here.

We encourage Born-Again Christians to visit and invite others to our website, and to support our efforts through prayers and whatever material or monetary gift they wish to donate.

Follow us on Twitter: @osshaiti