Liv "Chants D'Espérance" pibliye pa libreri "La Presse Evangelique"

Tande Chan desperans fransè 102

Tande Chan desperans fransè 123

Tande Chan desperans fransè 23

Tande chan desperans fransè 110

 

 

Adore Bondye pa vle di chante.

Kantik chan desperans pa kapab sove nanm pèsonn.

 

Jezi di ke nou dwe adore Bondye “an espri e an verite”

Kisa sa vle di?

An espri vle di: Fò nou ne de nouvo.

Fò nou repanti, epi met konfyans nou, lafwa nou nan Jezi Kris pou Bondye kapab fè nou kado Sen Espri Li, ki Limenm va ba lespri pa nou lavi.

An verite vle di: Dapre verite-a ke nou jwenn sèlman nan Pawòl Li.

Pawòl Bondye ki ekri-a se Labib – Pawòl Bondye ki vivan-an se Jezi Kri, Pitit Gason Bondye-a,

Sèl Sovè ki genyen pou lemonn antye!